• Informar dels passos a seguir per a l’obtenció de les bonificacions i de les obligacions que comportaaquestdret.Optimització del crèdit de formació. Instruccions per solucionar incidències o requeriments vinculats a la gestió Fundació Tripartita.
  • Tramitació en l’Aplicació Informàtica dels Comunicats d’Inici i Fi de cada Grup Formatiu.
  • Confecció de la documentació obligatòria emplenada vinculada a cada curs (Control Assistència, Lliurament de Material i Manual del curs així com a la finalització del curs, el lliurament del Qüestionari d’Avaluació i Diplomes).
  • Justificació econòmica de les bonificacions liquidades en l’exercici, document intern imprescindible per afrontar una inspecció.
  • Suport general en la gestió Fundació Tripartita: càlcul de la bonificació a aplicar a cada grup i informació periòdica del grau de compliment del cofinançament obligatori.